PCNI Anthem

Peoples Club AnthemPeoples Club Bu Ndi Ezigbo Omume!

Peoples Club Bu Ndi Ezigbo Omume Na

Nigeria O’O’ ‘O Odogwu O’O

Omelu Ka Okwulu ‘O

Fa Kwesili Ekwesi

Afa Unu Di Uso

Ezi Afa Ka Ego

Odi Ofele; Anakwedebe

Peoples Club Odogwu

Igiligi Adagbu Kwa Na anyi ‘O ‘O

Igiligi Adagbu Kwana anyi O O kka Osi Di O

Igiligi Ada Gbu Kwa Na Anyi O

Odi Ofele; Anakwedebe